ฝ่ายจัดการ
             
      01      
     

ชมพูนุช  ศักดิ์สิทธิ์
ผู้จัดการ

     
             
  02   03   04  
  ถนอม  คำธาร
รองผู้จัดการ
  รัชดาพร  สินันตา
รองผู้จัดการ
  สนธยา  แดงจันทร์ตา
รองผู้จัดการ
 
             
  05 06 07 08 09  
  ลำไพ  ไชยการ
หัวหน้าฝ่าย
เร่งรัดหนี้สิน
กรกช  อุดมทรัพย์
หัวหน้าฝ่าย
ทะเบียนสัญญา
สายนภา  ใจคำวัง
หัวหน้าฝ่าย
สินเชื่อ
ทวีศักดิ์  เทพทา
หัวหน้าฝ่าย
กฎหมาย
พิรุณ  อุดมทรัพย์
หัวหน้าฝ่าย
คอมพิวเตอร์
 
             
   10.jpg   11.jpg     13  
  จีรัชญ์  ศิริบุญธรรม
หัวหน้าฝ่าย
การเงิน 
  ลำพิง  เป็กธนู
หัวหน้าฝ่าย
เงินฝาก 
  นันท์นภัส  มาหริน
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
 
             
14 15 16 17  18 19 30
สุภาพร  ทรรมมา
พนักงานฝ่าย
เร่งรัดหนี้สิน
อัจฉราพร  ยาวิเริง
พนักงานฝ่าย
สินเชื่อ
พิชริณี  รัตนวิมลชัย
พนักงานฝ่าย
ทะเบียนสัญญาฯ
กฤษณภรณ์  ซาวคำ
พนักงานฝ่าย
ทะเบียนสัญญา
umn
กนกเทียน เทียนทอง
พนักงานฝ่าย
การเงิน
ฐานิดา  เพียงใจคำ
พนักงานฝ่าย
การเงิน
             
21 22 23 24 25 26 27
ชนัญชิดา  ยศภัทธไพศาล
พนักงานฝ่าย
เงินฝาก
สุภัคกุล  กาบคำ
พนักงานฝ่าย
เงินฝาก
ลัลน์ลลิต  สิทธิวรนนท์
พนักงานฝ่าย
บัญชี
วิชาญ  อดุลพงศ์
พนักงานฝ่าย
พัสดุ
วราภรณ์  ดวงสนิท
พนักงานฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
กฤษ์  อารยะศิลปธร
พนักงานฝ่าย
โปรแกรมเมอร์
กุลภัช  พลชนุกรณ์
พนักงานฝ่าย
สวัสดิการ
             
       8.5.jpg      
       ปรารถนา  สุขศรีวรรณ
พนักงานฝ่าย
บัญชี 
     
             
  29   28    30.1  
   พีรยุทธ  สงวนศรี
เจ้าหน้าที่สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
  จงกลณี  ไชยยา
เจ้าหน้าที่สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
  สุชาดา  คลี่ใบ
เจ้าหน้าที่ศูนย์
ประสานงาน สส.ชสอ.
 
             
  31 32 33 34 35  
   นงลักษณ์ บุญธิมา
พนักงานบริการ
พัชรา ฟองแก้ว
พนักงานบริการ 
ดวงแก้ว รักแม่
พนักงานบริการ
ประเวทย์  ราชอุ่น
พนักงานบริการ
วุฒินันท์  ดอนลาว
พนักงานบริการ
 
             
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com