ดาวน์โหลดคำร้องและคำขอกู้ต่างๆ 

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ  
star ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก (F100) **พิมพ์ 2 ด้าน (หน้า+หลัง)
pdf icon
คำร้องเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล หรือ เปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน(F101) เอกสาร pdf
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงเงินฝาก(F102) เอกสาร pdf
คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต, คู่สมรส, บุตร, บิดามารดาเสียชีวิต(F103)+ พิมพ์ 2 ด้าน(หน้า+หลัง) เอกสาร pdf
ใบสมัครสมาชิกสมทบ(F104) พิมพ์ 2 ด้าน(หน้า+หลัง) เอกสาร pdf
คำร้องขอรับเงินทุนการศึกษาบุตร(F105) พิมพ์ 2 ด้าน(หน้า+หลัง) เอกสาร pdf
ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์(F106A) พิมพ์ 2 ด้าน(หน้า+หลัง) เอกสาร pdf
ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์-กรณีคู่สมรส(F106B) พิมพ์ 2 ด้าน(หน้า+หลัง) เอกสาร pdf
ฟอร์มคำร้องขอความอนุเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติ(F1077) เอกสาร pdf
ใบคำร้องขอใช้บริการฝาก - ถอน เงินฝากสหกรณ์ฯ ผ่านระบบ ATM ธ.กรุงศรีฯหรือ ธ.กรุงไทย(F109) เอกสาร pdf
ใบคำร้องขอรับรองเอกสาร(F999) เอกสาร pdf
ใบลาออก(สหกรณ์ฯ)(F000) เอกสาร pdf
หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ *ดำเนินการที่สหกรณ์ฯเท่านั้น* เอกสาร pdf
หนังสือยินยอมในการหักเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ(FG02) เอกสาร pdf
หนังสือยินยอมให้หักเงินจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่น(กรณีสมาชิกสังกัด อบต./เทศบาลตำบล) เอกสาร pdf
หนังสือเพิ่ม/เปลี่ยนผู้ค้ำประกัน เอกสาร pdf
ใบมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แทนสมาชิก เอกสาร pdf
ใบขอรับสิทธิ์การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ สำหรับสมาชิกที่อายุ 56 ปีขึ้นไปที่ยื่นขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ(ยื่นขอที่สนง.เขตฯ)  
ใบขอเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีรับปันผล  
 
   
   
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีธนาคาร  
หนังสือให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อชำระหนี้  
   
   
 แบบฟอร์มเกี่ยวกับผู้แทนสมาชิก  
 ใบสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด  
 แบบรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก  
   

แบบฟอร์มสำหรับสมาชิกโอนย้ายไปต่างจังหวัด

 
ใบลาออกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ(Tran00) เอกสาร pdf
ใหนังสือขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์(Tran01) เอกสาร pdf
  ใหนังสือยินยอมให้หักเงิน ธ.กรุงไทย(Tran02) *เฉพาะผู้ที่มีเงินเดือนอยู่ต่างจังหวัดเท่านั้น เอกสาร pdf
   
   
แบบฟอร์มคำขอกู้ฉุกเฉินเคาน์เตอร์
(แนบสลิปเงินเดือนพร้อมสำเนาBookbank ย้อนหลัง 3 เดือน ทั้งสองรายการ)
 
คำขอกู้ฉุกเฉิน(L101.doc) เอกสาร pdf
|  
|  
|  
แบบฟอร์มการกู้สามัญ (เกณฑ์ใหม่.. 1 เมษายน 2563)
(แนบสลิปเงินเดือนพร้อมสำเนาBookbank ย้อนหลัง 3 เดือน ทั้งสองรายการ)
 
   
คำขอกู้สามัญ(55_L106)
เอกสาร pdf
หนังสือมอบฉันทะ(L104) เอกสาร pdf
หนังสือเพิ่ม/เปลี่ยนผู้ค้ำประกัน เอกสาร pdf
ตารางสิทธิ์กู้สามัญ(เกณฑ์ใหม่ 1 เม.ย.63)
เอกสาร pdf
หนังสือยินยอมในการหักเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ(FG02) เอกสาร pdf
(**กรณีสมาชิกสังกัด อบต./เทศบาลตำบล ให้รับคำขอกู้ฯ ที่ฝ่ายสินเชื่อเท่านั้น**)  
หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน (MOU-GSB) เอกสาร pdf
   
   
|  
แบบฟอร์มการกู้วิทยฐานะ (เกณฑ์ใหม่.. 1 เมษายน 2563)
(แนบสลิปเงินเดือน+สำเนาBookbank ย้อนหลัง 3 เดือน ทั้งสองรายการ)
 
หลักเกณฑ์การให้กู้ เอกสาร pdf
คำขอกู้วิทยฐานะของสมาชิก(L112A) เอกสาร pdf
หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน (MOU-GSB) เอกสาร pdf
(**กรณีสมาชิกสังกัด อบต./เทศบาลตำบล ให้รับคำขอกู้ฯ ที่ฝ่ายสินเชื่อเท่านั้น**)  
หนังสือใบสมัครเป็นสมาชิกผู้ขอเอาประกันภัย AIA เอกสาร pdf
   
   

แบบฟอร์มการกู้ "สามัญ ATM" (โครงการใหม่ 1 เม.ย. 2563)
(แนบสลิปเงินเดือน+สำเนาBookbank ย้อนหลัง 3 เดือน ทั้งสองรายการ)

 
หลักเกณฑ์การให้กู้  
คำขอกู้ "สามัญ ATM"  
 หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน (MOU-GSB)  
หนังสือยินยอมให้หักเงินจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (กรณีสมาชิกสังกัด อบต./เทศบาลตำบล)  
   
   
   

แบบฟอร์มการกู้สามัญรวมหนี้ (โครงการใหม่ 1 เม.ย. 2563)
(แนบสลิปเงินเดือน+สำเนาBookbank ย้อนหลัง 3 เดือน ทั้งสองรายการ)

 
หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญรวมหนี้  
คำขอกู้สามัญรวมหนี้  
หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน (MOU-GSB)  
หนังสือยินยอมให้หักเงินจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (กรณีสมาชิกสังกัด อบต./เทศบาลตำบล)  
หลักฐานประกอบการขอกู้สามัญรวมหนี้  
 
   

แบบฟอร์มการกู้บรรเทาความเดือดร้อนจาก COVID-19(2) (โครงการใหม่ 2 มี.ค. 2564)

 
คำขอกู้บรรเทาความเดือดร้อนจาก Covid-19  
   
   
   
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com