..แบบฟอร์มบันทึกคะแนนฯ..

จุดนับที่ :
กระดาน(แผ่น)ที่ :
คะแนนเบอร์ 1 :
คะแนนเบอร์ 2 :
บัตรเสีย : **ไม่มีให้ใส่ 0
ไม่ประสงค์ฯ : **ไม่มีให้ใส่ 0