ผลการนับคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ)

การสรรหาประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

เบอร์ 1

เบอร์ 2

ปรีชา  ศรีสุวรรณ์

อนวัช  อุ่นกอง