ทำความเข้าใจก่อนเขียนคำขอกู้ช่วยเหลือ Covid-19


โครงการนี้เป็นเงินกู้สวัสดิการ..ดังนั้น

A. สหกรณ์ฯ "ไม่จ่ายเฉลี่ยคืน" จากดอกเบี้ยเงินกู้โครงการ Covid-19..

B. สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้โครงการ Covid-19 ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี..

พบปัญหาการใช้งานระบบ ส่ง Mail ไปที่ wbmst_crtc@hotmail.com

กรุณาอ่านคำแนะนำการใช้งานระบบให้เข้าใจเพื่อความสะดวกของตัวสมาชิกเอง