เงินกู้สามัญ

saman loan

 

สหกรณ์ฯให้เงินกู้สามัญภายใน 70 เท่าของเงินได้รายเดือนบวก วิทยฐานะ
แต่ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้


1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน


2. ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด


3. ในกรณีผู้กู้ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ สหกรณ์ฯให้เงินกู้ได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ส่วนที่เกินกว่าทุนเรือนหุ้นให้ทำประกันชีวิตเพื่อประกันหนี้


4. การใช้บุคคลค้ำประกันเงินกู้ (สมาชิกคนหนึ่ง สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 7 สัญญา) ไม่นับรวมเงินกู้ประเภทอื่น


(ก) กรณีกู้เงินสามัญไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน โดยคิดเงินได้รายเดือนบวกเงินวิทยฐานะ ของผู้ค้ำประกันรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของวงเงินกู้


(ข) กรณีกู้เงินสามัญไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 5 คน โดยคิดเงินได้รายเดือนบวกเงินวิทยฐานะ ของผู้ค้ำประกันรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของวงเงินกู้


(ค) กรณีกู้เงินสามัญเกินกว่า 2,000,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 7 คน โดยคิดเงินได้รายเดือนบวกเงินวิทยฐานะ ของผู้ค้ำประกันรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของวงเงินกู้


5. สมาชิกที่กู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน ต้องหักเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 1.00% ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ (หักเข้ากองทุนครั้งแรกครั้งเดียว กรณีเพิ่มวงเงินกู้สูงขึ้นสหกรณ์ฯจะหักเงินเข้ากองทุน ในส่วนวงเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น กรณีสมาชิกชำระเงินกู้เสร็จสิ้น สหกรณ์ฯจะคืนเงินที่หักไว้ให้แก่สมาชิก)


6. สมาชิกที่กู้เงินสามัญเกินกว่า 1,000,000 บาท ต้องทำประกันชีวิต เพื่อประกันหนี้ (รายปี) ในวงเงินกู้ที่เกินกว่า 1,000,000 บาท โดยทำประกันชีวิตตามสิทธิ์ที่พึงกู้ในขณะนั้น ในปีแรกสหกรณ์ฯจะหักค่าเบี้ยประกันชีวิตจาก เงินกู้ที่ได้รับ ตามระยะเวลาของกรมธรรม์ที่สหกรณ์ฯทำไว้ ในปีต่อไปหักค่าเบี้ยประกันจากเงินปันผล และ เงินเฉลี่ยคืน จนกว่าจะชำระหนี้แล้วเสร็จ


7. กรณีสมาชิกที่เป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส.ชสอ.) ให้นำเงินสงเคราะห์ฯ มาเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้สมาคมฯละ 500,000 บาท แทนการทำประกันชีวิตเพื่อประกันหนี้

8. สมาชิกผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 15% กรณีที่เงินได้รายเดือนคงเหลือน้อยกว่า 15% ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการเงินกู้เพื่อพิจารณา


9. สมาชิกที่ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นและขอกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ฯ ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 20% กรณีที่เงินได้รายเดือนคงเหลือน้อยกว่า 20% ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการเงินกู้เพื่อพิจารณา (กรณีข้าราชการบำนาญที่กู้เงินบำเหน็จตกทอดแล้วเงินเดือนเหลือไม่ถึง20% ทางสหกรณ์จะไม่พิจารณา)


10. สมาชิกที่ยื่นขอกู้เงินสามัญ ต้องแนบหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสินไปพร้อมกับคำขอกู้เงินสามัญทุกครั้งที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญต่อสหกรณ์ฯ


11. กรณีผู้ขอกู้มีภาระหนี้กับธนาคารอื่น (ยกเว้น ธ.ออมสิน) ให้แนบหนังสือรับรองหนี้พร้อมระบุจำนวนเงินส่งชำระหนี้รายเดือน


12. ข้าราชครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 56 ปี กรณีได้ลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข. ให้แนบแบบ(บ.1 หรือ บ.3) ไปพร้อมคำขอกู้เงินสามัญ


13. ลูกจ้างประจำ ต้องแนบสัญญาจ้าง (กพ. 7) ไปกับคำขอกู้เงินสามัญทุกครั้ง


14. สมาชิกที่ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ฯแล้วทุกกรณี ต้องชำระหนี้ต่อสหกรณ์ฯมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด จึงจะยื่นคำขอกู้ครั้งใหม่ต่อสหกรณ์ฯได้

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com