เงินกู้สามัญ

saman loan

 ** ให้กู้ 70เท่าของเงินเดือน ส่งชำระ 240 งวด**

 

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้


1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน

2. สมาชิกที่ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ฯแล้วทุกกรณี ต้องชำระหนี้ต่อสหกรณ์ฯมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด จึงจะยื่นคำขอกู้ครั้งใหม่ต่อสหกรณ์ฯได้

3. ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

4. ในกรณีผู้กู้ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ สหกรณ์ฯให้เงินกู้ได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ส่วนที่เกินกว่า 1,000,000 บาท ให้ทำประกันชีวิตเพื่อประกันหนี้

5. การใช้บุคคลค้ำประกันเงินกู้ (สมาชิกคนหนึ่ง สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 7 สัญญา) ไม่นับรวมเงินกู้ประเภทอื่น
(ก) กรณีกู้เงินสามัญไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน
โดยคิดเงินได้รายเดือนบวกเงินวิทยฐานะ ของผู้ค้ำประกันรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของวงเงินกู้
(ข) กรณีกู้เงินสามัญไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 5 คน
โดยคิดเงินได้รายเดือนบวกเงินวิทยฐานะ ของผู้ค้ำประกันรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของวงเงินกู้
(ค) กรณีกู้เงินสามัญเกินกว่า 2,000,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 7 คน
โดยคิดเงินได้รายเดือนบวกเงินวิทยฐานะ ของผู้ค้ำประกันรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของวงเงินกู้

6. สมาชิกที่กู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน ต้องหักเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 1.00 %
ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ (หักเข้ากองทุนครั้งแรกครั้งเดียว กรณีเพิ่มวงเงินกู้สูงขึ้นสหกรณ์ฯ

จะหักเงินเข้ากองทุนในส่วนวงเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น กรณีสมาชิกชำระเงินกู้เสร็จสิ้น สหกรณ์ฯจะคืนเงินที่หักไว้ให้แก่สมาชิก)

7. สมาชิกที่กู้เงินสามัญเกินกว่า 1,000,000 บาท ต้องทำประกันชีวิต เพื่อประกันหนี้ (รายปี) ในวงเงินกู้ที่
เกินกว่า1,000,000 บาท โดยทำประกันชีวิตตามสิทธิ์ที่พึงกู้ในขณะนั้น ในปีแรกสหกรณ์ฯจะหักค่าเบี้ย
ประกันชีวิตจากเงินกู้ที่ได้รับ ตามระยะเวลาของกรมธรรม์ที่สหกรณ์ฯทำไว้ ในปีต่อไปหักค่าเบี้ยประกัน
จากเงินปันผล และ เงินเฉลี่ยคืน จนกว่าจะชำระหนี้แล้วเสร็จ

8. กรณีสมาชิกที่เป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ให้นำเงินสงเคราะห์ฯ มาเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้สมาคมฯละ 500,000 บาท แทนการทำประกันชีวิตเพื่อ
ประกันหนี้

9. สมาชิกผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 15% กรณีที่เงินได้รายเดือน
คงเหลือน้อยกว่า 15% ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการเงินกู้เพื่อพิจารณา

10. สมาชิกที่ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นและขอกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ฯ ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ
ไม่น้อยกว่า 20% กรณีที่เงินได้รายเดือนคงเหลือน้อยกว่า 20% ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการเงินกู้เพื่อพิจารณา

11. สมาชิกที่ยื่นขอกู้เงินสามัญ ต้องแนบหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคาร
ออมสินไปพร้อมกับคำขอกู้เงินสามัญทุกครั้งที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญต่อสหกรณ์ฯ

12. กรณีผู้ขอกู้มีภาระหนี้กับธนาคารอื่น (ยกเว้น ธ.ออมสิน) ให้แนบหนังสือรับรองหนี้พร้อมระบุจำนวนเงิน
ส่งชำระหนี้รายเดือน

13. ข้าราชครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี กรณีได้ลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข.
ให้แนบแบบ (บ.1 หรือ บ.3) ไปพร้อมคำขอกู้เงินสามัญ

14. ลูกจ้างประจำ ต้องแนบสัญญาจ้าง (กพ. 7) ไปกับคำขอกู้เงินสามัญทุกครั้ง

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com