เข้าสู่ระบบสหกรณ์ฯออนไลน์

 

 

ส่งเมล์ถึง Webmaster...

- WBMST_CRTC@HOTMAIL.COM

 

- PIRUEN@CRTC.CO.TH

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน..

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เงินกู้สามัญ พิมพ์ อีเมล

ตารางเงินกู้สามัญ

 

สหกรณ์ฯให้เงินกู้สามัญภายใน 70  เท่าของเงินได้รายเดือนบวก วิทยฐานะ 
แต่ไม่เกิน  3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  ส่งชำระไม่เกิน  240  งวด

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

1.  เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  6  เดือน


2.  ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย  จำกัด


3.  ในกรณีผู้กู้ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ  สหกรณ์ฯให้เงินกู้ได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท    ส่วนที่เกินกว่าทุนเรือนหุ้นให้ทำประกันชีวิตเพื่อประกันหนี้


4.  การใช้บุคคลค้ำประกันเงินกู้ (สมาชิกคนหนึ่ง สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 7 สัญญา)  ไม่นับรวมเงินกู้ประเภทอื่น

(ก)  กรณีกู้เงินสามัญไม่เกิน  1,000,000  บาท  ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย  3  คน โดยคิดเงินได้รายเดือนบวกเงินวิทยฐานะ  ของผู้ค้ำประกันรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  7  ของวงเงินกู้

(ข)  กรณีกู้เงินสามัญไม่เกิน  2,000,000  บาท  ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย  5  คน โดยคิดเงินได้รายเดือนบวกเงินวิทยฐานะ  ของผู้ค้ำประกันรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  7  ของวงเงินกู้

(ค)  กรณีกู้เงินสามัญเกินกว่า  2,000,000  บาท  ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย  7  คน โดยคิดเงินได้รายเดือนบวกเงินวิทยฐานะ  ของผู้ค้ำประกันรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  7  ของวงเงินกู้

 

5.  สมาชิกที่กู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน  ต้องหักเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ  1.00% ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ  (หักเข้ากองทุนครั้งแรกครั้งเดียว  กรณีเพิ่มวงเงินกู้สูงขึ้นสหกรณ์ฯจะหักเงินเข้ากองทุน ในส่วนวงเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น    กรณีสมาชิกชำระเงินกู้เสร็จสิ้น  สหกรณ์ฯจะคืนเงินที่หักไว้ให้แก่สมาชิก)

 

6.  สมาชิกที่กู้เงินสามัญเกินกว่า  1,000,000  บาท  ต้องทำประกันชีวิต เพื่อประกันหนี้ (รายปี)  ในวงเงินกู้ที่เกินกว่า 1,000,000 บาท   โดยทำประกันชีวิตตามสิทธิ์ที่พึงกู้ในขณะนั้น  ในปีแรกสหกรณ์ฯจะหักค่าเบี้ยประกันชีวิตจาก เงินกู้ที่ได้รับ ตามระยะเวลาของกรมธรรม์ที่สหกรณ์ฯทำไว้  ในปีต่อไปหักค่าเบี้ยประกันจากเงินปันผล และ เงินเฉลี่ยคืน จนกว่าจะชำระหนี้แล้วเสร็จ

 

7.  กรณีสมาชิกที่เป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  (สสอค.)  และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส.ชสอ.)  ให้นำเงินสงเคราะห์ฯ มาเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้สมาคมฯละ 500,000 บาท แทนการทำประกันชีวิตเพื่อประกันหนี้

 

8.  สมาชิกผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 15%  กรณีที่เงินได้รายเดือนคงเหลือน้อยกว่า 15%  ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการเงินกู้เพื่อพิจารณา

 

9.  สมาชิกที่ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นและขอกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ฯ ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า  20%  กรณีที่เงินได้รายเดือนคงเหลือน้อยกว่า 20%  ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการเงินกู้เพื่อพิจารณา (กรณีข้าราชการบำนาญที่กู้เงินบำเหน็จตกทอดแล้วเงินเดือนเหลือไม่ถึง20% ทางสหกรณ์จะไม่พิจารณา)

 

10. สมาชิกที่ยื่นขอกู้เงินสามัญ ต้องแนบหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสินไปพร้อมกับคำขอกู้เงินสามัญทุกครั้งที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญต่อสหกรณ์ฯ

 

11. กรณีผู้ขอกู้มีภาระหนี้กับธนาคารอื่น (ยกเว้น ธ.ออมสิน) ให้แนบหนังสือรับรองหนี้พร้อมระบุจำนวนเงินส่งชำระหนี้รายเดือน

 

12. ข้าราชครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 56 ปี   กรณีได้ลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข. ให้แนบแบบ(บ.1 หรือ บ.3)  ไปพร้อมคำขอกู้เงินสามัญ

 

13. ลูกจ้างประจำ ที่มีอายุตั้งแต่ 53 ปี   ต้องแนบสัญญาจ้าง (กพ. 7)  ไปกับคำขอกู้เงินสามัญทุกครั้ง


14. สมาชิกที่ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ฯแล้วทุกกรณี  ต้องชำระหนี้ต่อสหกรณ์ฯมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  งวด  จึงจะยื่นคำขอกู้ครั้งใหม่ต่อสหกรณ์ฯได้ 

เลขบัญชีธนาคาร

 

ธนาคาร + สาขา หมายเลขบัญชี
(1) ธ.กรุงไทยฯ สาขาเชียงราย 504-1-28935-2
(2) ธ.กรุงเทพฯ สาขาเชียงราย 262-005057-1
(3) ธ.กรุงศรีฯ สาขาย่อย ม.ราชภัฏเชียงราย 422-1-11000-5
(4) ธ.ทหารไทยฯ สาขาย่อยพหลโยธิน 462-2-01184-1
(5) ธ.กสิกรไทยฯ สาขาเชียงราย 154-2-46545-6
(6) ธ.ออมสิน สาขาเชียงราย 05-0561-407-243
(7) ธ.ก.ส. สาขาเชียงราย 01001-2-74521-9
(8) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบ้านดู่ 677-2-11865-6

...

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
1.ออมทรัพย์ 2.00%
2.ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
3.พิเศษรายเดือน

4.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
1. เงินกู้ที่ใช้ บุคคล หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน
6.55%
2. เงินกู้ที่ใช้ หุ้นและหรือเงินฝากค้ำประกัน
6.30%

ชสอ.และสสอค.

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด